Thursday 7.18.19

L1 : Metcon (Time)100/70 cal ski, bike, row or 1 mile run
100/70 cal ski, bike, row  or 1 mile run

50/35 cal ski, bike, row, or 800m run
50/35 cal ski, bike, row, or 800m run

L2 : Metcon (Time)100/70 cal ski, bike, row or 1 mile run
100/70 cal ski, bike, row  or 1 mile run
100/70 cal ski, bike,  row  or 1 mile run

50/35 cal ski, bike, row, or 800m run
50/35 cal ski, bike, row, or 800m run
50/35 cal ski, bike, row, or 800m run